Waar we samen leren, samen spelen en geloven in elk kind!
Contact

Ons schoolreglement

Klik hier om het schoolreglement / schoolbrochure 2023-2024 te downloaden.

Klik hier om het formulier ‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ te downloaden.

Afwezigheden

Klik hier om briefjes ‘Afwezigheden’ te downloaden.

Medicatie toedienen op school

De regel is ‘een ziek kind hoort niet thuis op school’. Medicatie wordt dus in principethuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school:de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo goed als genezen is zodat het naar school kan, uw kind moet medicatie nemen tegen suikerziekte, ADHD,…

Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we U vragen om – TELKENS uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooldag – volgende regels in acht te nemen :

Wanneer een kind medicatie dient te nemen maar de lessen mag bijwonen dan dient de arts aan de ouders/school een attest te bezorgen dat het kind de lessen mag bijwonen.

Indien er geen attest is van de arts, moeten de ouders een blaadje (zie bijlage) invullen waarop de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring en toediening en de toe te dienen dosis vermeld wordt.

Het geniet de voorkeur dat ook de voorschrijvende arts het attest mee ondertekent en er zijn/haar stempel op aanbrengt.

Dit alles kan alleen als de school/leerkracht op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en eventuele ongewenste effecten.

Indien de school/leerkracht geen ingevuld blaadje heeft, zal er ook niet toegestaan worden medicatie in te nemen en/of zal er geen medicatie toegediend worden.

De schoolarts en directeur

Klik hier om het blaadje “Geneesmiddelen toestemming” te downloaden.

Ongeval op school

Klik hier om de brief ‘Ongeval procedure’ te bekijken.

Klik hier om het ‘Schadeformulier’ te downloaden.

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de drijvende kracht achter de school en bepaalt in overleg met de directeur de algemene werking van de school. Het is verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch beleid en draagt de verantwoordelijkheid t.a.v. personeel, leerlingen, financieel en materieel beleid, preventie en welzijn.

Samenstelling:

Voorzitter – Rik Ottevaere

Secretaris – Gerard Vander Linden

Leen Baert

Myriam Versieren

Stijn Baert

Tina Deprez

Thomas Vanden Berghe

De schoolraad

De schoolraad is een officieel overleginstrument tussen ouders, leerkrachten, schoolbestuur en lokale gemeenschap.

Er worden adviezen ingewonnen over schoolzaken en er wordt ook overlegd over bepaalde thema’s. De leden van de schoolraad worden door verkiezingen aangeduid.

Samenstelling:

 • Ouders

Fabienne Van Den Eeckhaut – Alexis Delbaere

 • Personeel

Laurence De Zutter (voorzitter) – Els Van Ommeslaeghe

 • De lokale gemeenschap

Kristel Vantieghem – Maurice Moerman

 • Schoolbestuur

Leen Baert – Thomas Vanden Berghe

 

l

Inschrijvingen

U kan contact opnemen met de school om een afspraak te maken voor een inschrijving.

i

Schoolmenu

Verse, evenwichtige warme maaltijden.
Voor de kinderen die boterhammen eten is er soep voorzien mits betaling.

Kalender

Kalender en info

SCHOOLVISIE

Zorgzaam

Leren om op een betrokken manier aandacht te hebben voor jezelf, de anderen en de wereld rondom ons zodat iedereen zich goed kan voelen.

Speels

Leren om fantasierijk, gemotiveerd en creatief aan de slag te gaan.

Kansen om te groeien

Leren om met eigen talenten en op eigen tempo stappen vooruit te zetten in het leerproces.

Samen leren om te leven

Leren om op een open en eerlijke manier iedereen de kans te geven om te ontdekken wat echt belangrijk is.

Elkaar kennen en herkennen

Leren om op een respectvolle manier aandacht te hebben voor ieders eigenheid en verbonden zijn in die zoektocht.

ZORGVISIE

Zorg dragen !

We zorgen voor een warme school waar alle kinderen, ouders en leerkrachten zich geborgen voelen.

Eigenheid

Hier mag je jezelf zijn.

Differentiatie

Ons onderwijsaanbod biedt groeikansen voor ieder kind.

Evalueren

We evalueren om bij te sturen waar nodig.

Open Communicatie

Vanuit een zorgbrede kijk communiceren we met ons team respectvol en eerlijk.

Troeven

 • Een warme, gastvrije school waar iedereen elkaar kent
  – oog voor de talenten en interesses
  – openheid voor diversiteit
  – sterke ouderbetrokkenheid
  – aandacht voor beweging en gezondheid
  – een fantastische tuin
  – digitale schoolborden
  – initiatie Frans vanaf de 2de kleuterklas
  – regelmatig bibliotheekbezoek
  – samenwerking met het woonzorgcentrum De Linde
  – taaluitwisseling in de 3de graad
  – openluchtklassen in het lager
  – klasoverschrijdend werken
  – uitwisseling tussen het 3de kleuter en 1ste leerjaar
  – peter- en meterschap voor de startende kleuters
  – aandacht voor verkeersveiligheid
 • – maandelijks kinderparlement om de lopende zaken op school te bespreken

De vriendenkring

‘De vriendenkring’ bestaat uit een groep ouders die zich in samenwerking met het schoolteam en schoolbestuur inzet voor de kinderen en de school. Deze inzet wordt zichtbaar in het organiseren van activiteiten, het helpen bij activiteiten en het mee realiseren van allerlei infrastructurele werken.